Tahapan Mempelajari Kaedah Seni Menulis Khat Kaligrafi Arab

kelas menulis kaligrafi

Kaedah Seni Khat

Pengajaran kaedah seni khat merupakan sistem yang perlu ada dalam memupuk minat dan bakat pelajar untuk menghasilkan kaligrafi yang indah. Kaligrafi mengandung seni bernilai tinggi, memiliki falsafah mendalam, menyalurkan daya kreativitas, memiliki corak beraneka-ragam, menggunakan berbagai kaedah. Sedangkan inflikasinya dapat memperluas kemahiran penulisan huruf dan ayat al-Qur’an ini dengan bagus.

Mempelajari Seni Kaligrafi Islam

Al-Qur’an sebagai sumber pembentukan seni dalam peradaban Islam. Ia merupakan proses perkembangan berbagai jenis seni terutama seni kaligrafi Islam. Namun proses tersebut melalui waktu yang panjang dengan diperindah dan selanjutnya disempurnakan oleh tokoh-tokoh berpengaruh pada masa dan periodenya masing-masing. Seni kaligrafi berkembang dari satu waktu ke waktu berikutnya, yang pada mulanya tidak begitu dikenal sehingga menjadi satu hasil seni yang dicintai banyak orang.

Kaligrafi merupakan hasil tulisan yang menggunakan berbagai kaedah, jenis, gaya dan corak dengan menghasilkan rangkaian huruf, ayat dan kalimat yang ditulis secara sistematik, indah dan sempurna. Adapun tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengangkat seni kaligrafi Islam ini adalah Ibnu Muqlah. Penemuannya dalam berbagai kaedah seni khat yang masih dikenal sehingga sekarang ini, lalu diperindah oleh Ibnu al-Bawwab yang semakin kelihatan kesempurnaannya dan bahkan menjadi ide utama dalam pengembangan kaedah selanjutnya melalui Yaqut al-Musta`syimi yang sangat mengagumkan.

Perkembangan tulisan-tulisan khat utama ini lebih dikenal dengan sebutan tulisan Sittah (enam) yaitu Thulus, Nasakh, Muhaqqaq, Rayhani, Riq’ah dan Tawqi’. Dan bentuk seni khat ini juga lebih dikenal dengan nama al-Aqlam al-Sittah (enam tulisan yang asal).

kelas menulis kaligrafi

Kaedah pengajaran kaligrafi mengikut langkah-langkah bermula dari perkenalan huruf-huruf hijaiyah satu persatu, seperti berikut:

Kaedah Menulis Huruf Perhuruf

Untuk kaedah menulis khat, kaedah menulis khat belajarnya perlu di mulai dengan menggunakan sistem penulisan huruf perhuruf, agar asas kaedah tulisan tersebut dapat dikuasai dengan sempurna. Ketika menulis huruf perhuruf juga mesti menggunakan peralatan tulis yang betul seperti rasam (sejenis paku pakis) atau biasa juga disebut khandam yang sudah dipotong 1/3 cm dengan menggunakan tinta berwarna hitam. Huruf-huruf Hijaiyah yang perlu ditulis secara berurutan dan perlu ditulis secara berpisah-pisah satu persatu terlebih dahulu.

Dengan sistem penulisan satu persatu yang dimulai dari huruf alif sehingga ke huruf ya. Atau lebih jelasnya sistem penulisan kaedah ini bisa dengan cara menuliskan huruf satu persatu dengan berbantukan garis belah ketupat atau menggunakan titik-titik seperti cara penulisan huruf alif, ba, ta, tsa, jim, ha, kha, dal dan huruf zal, dst.

Kaedah Menulis Huruf Bersambung

Kaedah menulis khat nasakh juga diajarkan dengan menggunakan sistem penulisan huruf bersambung, proses pengajarannya mesti baik agar berkesan terhadap murid atau pelajar ketika diajarkan untuk menyambungkan huruf satu persatu. Hal tersebut tentu agar pencapaian pengajarnya kepada mereka lebih baik dan sempurna, selain dapat menguasai praktikal penyambungan huruf-huruf tersebut secara bersambungan. Adapun cara untuk mengajarkan kaedah ini bagi seorang mahasiswa/i yang ingin proses pengajarannya berjalan dengan lancar, maka perlu diambil kira lama waktu pengajaran yang diperuntukkan karena perlu di mulai dengan menulis huruf perhuruf yang sudah bersambungan dengan huruf-huruf lainnya.

Selain itu, agar penguasaan asas kaedah tulisan tersebut dapat lebih baik, maka sebelum menulis ayat-ayat panjang dalam menulis huruf bersambungan ini di mana mahasiswa/i mesti dipastikan dulu sudah menguasai kaedah-kaedah asas khat nasakh yakni huruf perhurufnya. Huruf-huruf bersambung yang perlu ditulis secara berkesinambungan, dengan sistem penulisan secara teliti yang mesti ditulis satu persatu agar tetap bersambungan dari huruf ke huruf.

Read Related Articles:  Pentingnya Materi Pelajaran Seni Kaligrafi Dikembangkan Disekolah Islam

Kaedah Menulis Huruf dengan Ayat

Selain kaedah tersebut di atas, menulis khat nasakh juga perlu diajarkan dengan menggunakan cara penulisan huruf dengan ayat, proses pengajarannya mesti membuat murid atau pelajar ketika diajarkan untuk menyambungkan huruf satu persatu sehingga ayat perayat bersambungan antara satu dengan lainnya. Proses ini tentu pengajar bertujuan ingin memahirkan para pelajarnya agar tulisan yang dihasilkannya lebih baik dan sempurna, selain dapat menguasai latihan dan praktikal menulis khat nasakh secara lengkap.

Untuk mengajarkan cara ini bagi seorang pengajar yang ingin proses pengajarannya berjalan secara baik dan berkesan, maka perlu mengambil kira lama waktu pengajarannya yang diperlukan kerana lama dan berkesinambungan ketika menulis huruf perhuruf sangat diperlukan sehingga bersambungan menjadi ayat perayat, agar penguasaan kaedah tulisan tersebut dapat lebih tersusun dan lebih sempurna sebelum menulis ayat-ayat yang lebih panjang. Tulisan huruf-huruf bersambung sehingga menjadi ayat perayat yang perlu dilatih penulisannya secara berterusan dari hari ke hari, adapun sistem penulisannya digalakkan agar dilatih secara satu persatu dalam menyambungkan ayat-ayat pendek sehingga menjadi ayat-ayat yang panjang. Atau lebih tepatnya sistem penulisan ayat perayat ini ditulis dengan cara terus menerus dengan menggabungkan huruf satu persatu sehingga menjadi gabungan ayat perayat, baik ditulis secara lengkap berharakat maupun tidak berharakat.

Kaedah Menulis Ayat Bersambung

Selain kaedah yang telah dihuraikan sebelumnya, menulis khat nasakh juga diajarkan dengan menggunakan cara penulisan ayat bersambung, proses pengajaran cara ini mesti membuat pelajar lebih aktif dan kreatif dalam menyambungkan ayat perayat secara bersambungan sehingga ayat-ayatnya semakin panjang dan semakin melebar. Kaedah ini juga tentu pengajar bertujuan ingin memahirkan para pelajarnya agar tulisannya sudah menepati kaedah dan lebih cantik lagi, selain dapat menguasai praktik dan senantiasa mengikuti panduan kaedah khat nasakah secara lengkap. Untuk mengajarkan cara ini bagi seorang pengajar mesti pandai memilihkan ayat-ayat bersambungan kalau ingin proses pengajarannya berjalan lancar dan berkesan baik, selain perlu diambil kira lamanya waktu yang digunakan dalam pengajaran, sebab mesti memerlukan waktu yang lama ketika menulis ayat perayat sehingga bersambungan menjadi ayat-ayat panjang.

Penguasaan kaedah tulisan nasakh ini harus lebih baik, sebelum menulis ayat-ayat panjang agar hasil tulisan yang dihasilkan juga akan lebih baik maka perlu penguasaan kaedah dengan baik. Ayat-ayat bersambungan sehingga menjadi kalimat-kalimat yang bermakna, hal ini perlu dilatih teru menerus penulisannya secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, dengan sistem penulisan khat nasakh yang ditulis secara berpisah satu persatu kemudian bersambungan berbentuk ayat-ayat baik ayat pendek maupun ayat panjang.

Kaligrafi-Arab

Kaedah Menulis Ayat dengan Kalimat

Kaedah lain dalam menulis khat nasakh juga perlu diajarkan dengan menggunakan sistem penulisan ayat bersambungan sehingga menjadi kalimat. Proses pengajaran cara ini mesti membuat pelajar lebih kreatif dan berinovasi dalam menyambungkan ayat perayat secara berkesinambungan sehingga menjadi kalimat-kalimat panjang yang bersambungan. Proses ini juga tentu pengajar bertujuan ingin memahirkan lagi para pelajarnya dalam menghasilkan khat yang lebih baik dan lebih cantik, selain dapat menguasai praktik kaedah-kaedah khat nasakh secara menyeluruh tanpa kekurangan sedikitpun. Adapun untuk mengajarkan cara ini, bagi seorang pengajar mesti bijak memilihkan ayat perayat sehingga menjadi kalimat dengan proses pengajaran yang harus lebih teliti dan perlu mengambil kira lamanya masa pengajaran agar tetap cukup dalam berlatih. Selain itu, harus dimulai dengan menulis ayat perayat sehingga menjadi kalimat perkalimat yang bersambungan.

Read Related Articles:  Hukum Kaligrafi Masjid

Penguasaan kaedah tulisan tersebut dapat lebih tersusun dan lebih lengkap penguasaannya sebelum menulis ayat-ayat al-Qur’an secara lengkap dan menyeluruh. Ayat-ayat bersambungan yang menjadi kalimat-kalimat panjang perlu dilatih dan dikekalkan latihannya dari hari ke hari kepada semua pelajar, dengan menggunakan kaedah penulisan khat nasakh mengikut kaedah yang betul sehingga dapat mencipta rangkaian ayat-ayat pendek maupun ayat-ayat panjang yang memiliki sistem penulisan cantik dan menarik. Selain itu, diharapkan juga agar mereka sudah mampu menulis kalimat-kalimat yang sangat bermakna setiap waktu. Hal ini diharapkan agar pelajar juga dapat menulis dengan cara menggabungkan ayat perayat baik ayat-ayat pendek maupun ayat-ayat yang panjang sehingga menjadi kalimat-kalimat bermakna dan berharakat secara lengkap ataupun tidak berharkat.

belajar kursus menulis kaligrafi

Kaedah Menulis Kalimat Perkalimat

Cara memperaktekkan kaedah terakhir ini yakni dalam menerapkan teori penulisan khat nasakh yang juga perlu diajarkan dengan merangkai tulisan kalimat perkalimat yang bersambungan sehingga menjadi jalinan ayat-ayat dalam kalimat panjang sehingga membentuk mushaf al-Qur’an. Proses pengajaran kaedah ini perlu membiasakan pelajar untuk lebih kreatif dalam merangkaikan kalimat perkalimat secara berterusan sehingga menjadi sambungan ayat-ayat panjang yang sangat menarik dan tepat kaedahnya. Proses terakhir ini, tentu pengajar bertujuan ingin semakin memahirkan lagi pelajarnya dalam menulis, agar tulisan yang dihasilkan akan lebih baik lagi dari sebelumnya, selain dapat menguasai betul-betul kaedah khat nasakh ini secara lengkap dan menyeluruh.

Untuk mengajarkan cara penulisan kaedah ini, bagi seorang pengajar mesti pandai memilihkan kalimat-kalimat yang menjadikan kalimat panjang tersebut dapat digunakan untuk berlatih menulis secara serius. Lama waktu pengajaran yang harus digunakan adalah perlu lebih lama agar aktivitas latihan dapat wujud dalam mencipta tulisan dengan baik berbentuk kalimat-kalimat panjang dan lengkap. Penguasaan kaedah tulisan tersebut dapat lebih terarah dan lebih tersusun ketika menulis ayat-ayat al-Qur’an secara panjang lebar dan sempurna.

Penulisan kalimat-kalimat bersambungan yang menjadi ayat-ayat panjang, perlu terus dilatih penguasaannya dan bahkan perlu secara berkesinambungan dari minggu ke minggu sehingga dari bulan ke bulan, bahkan kalau perlu dari tahun ke tahun dengan cara berlatih terus menerus dalam menulis khat nasakh secara lengkap atau secara bersambungan baik kalimat-kalimatnya yang pendek maupun yang panjang. Kalimat lengkap yang menggunakan jenis tulisan khat nasakh yang ditulis tersusun cantik dan indah dengan huruf-hurufnya yang sangat simetris antara satu dengan dengan lainnya.