Seni Kaligrafi Islam Dan Tulisan Jawi Arab Melayu

Contoh tulisan khat farisi

Memahami Dan Melestarikan Seni Kaligrafi

Seni merupakan khazanah dunia yang dimiliki oleh umat manusia, sedangkan seni kaligrafi merupakan khazanah berharga bagi umat Islam, sementara tulisan Jawi (Arab Melayu) merupakan warisan bernilai tinggi bagi bangsa Melayu di Nusantara sejak zaman dahulu. Melestarikan seni kaligrafi dan tulisan Jawi melalui proses pengajaran dan pembelajarannya, disamping terus berusaha memantapkan pengembangan tulisan kaligrafi dan tulisan Jawi yang ikut menentukan agar tulisan ini terus hidup di persada tanah air. Perlu untuk meneruskan kesinambungan pengajaran dan pembelajarannya di kalangan pelajar dan masyarakatnya. Tulisan Jawi dalam sistem pengajaran yang sangat diharapkan pengembangannya.

khat riq'ah

Penggunaan kaedah khat Nasakh pula telah menambahkan lagi keseriusan untuk semakin memajukan bidang tersebut ke arah yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu, sehingga dapat diharapkan untuk mempengaruhi dasar pengembangannya dalam aktivitas-aktivitas penciptaan seni dan budaya bagi umat manusia sejagat. Oleh karena itu, sebagai pelengkap maka pembahasan ini akan mengetengahkan juga uraian mengenai kaedah pengajaran seni kaligrafi dan tulisan Jawi di universitas selain di sekolah. Hal ini, dengan lebih menitik beratkan kepada sistem pengajaran kaligrafi dalam unit kajian Jawi dan khat. Selain itu, ini juga perlu tetap dikemukakan dalam berbagai cara agar seni dan budaya ini tetap terus kekal dan tidak akan ditelan zaman sehingga kapanpun. Selain itu, ia bisa dijadikan sebagai lambang kesenian unggul dalam menghidupkan kembali
kesenian dan kebudayaan Islam agar dapat kembali tegak berdiri kokoh setanding dengan kesenian lainnya di pelosok dunia.

Read Related Articles:  Cak Mukhlas Turun Gunung (back to calligrapyc world)

Contoh tulisan khat farisi

Memaknai Arti Pembelajaran Seni Khat Kaligrafi

Sebelum pembahasan lanjut perlu dipaparkan terlebih dahulu beberapa makna dan definisi dalam kajian ini. Pengajaran ialah perihal mengajar, segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar, seperti cara atau sistem mengajar, aspek yang dipentingkan, dll. Dalam kaitan pembahasan ini istilah belajar (learning) menurut kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan pengalaman. Pembelajaran pula merupakan proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan.

Sementara makna seni dalam bahasa Inggrisnya ialah “art” bermakna halus, nipis dan damai. Kesenian merupakan aktivitas seni yang berkaitan dengan kesenian, keindahan dan kehalusan. Semua ini tidak lain melainkan membawa maksud nilai halus, indah, suci, berguna dan bermanfaat bagi manusia. Sedangkan definisi yang diberikan untuk menerangkan pengertian seni ini secara menyeluruh. Antaranya adalah yang didefinisikan oleh H.M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa: ”Seni adalah keindahan. Ia merupakanan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apa pun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia, atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya.

Read Related Articles:  Kaligrafi, Islam, Bahasa Arab Di Sekolah Indonesia

Adapun kata khat pula lebih popular dengan sebutan seni kaligrafi Islam, ia merupakan
penyederhanaan dari kata calligraphy yang berasal dari dua suku kata bahasa Yunani yaitu Kallos: beauty (indah) Graphein: to write (menulis). Ini berarti “seni menulis dengan indah, tulisan tangan yang menghasilkan huruf atau tulisan indah sebagai suatu seni; khat”.

Sedangkan makna kesenian khat adalah “seni (kemahiran) menulis tulisan Arab atau tulisan Jawi dengan gaya khas atau unik sehingga menghasilkan tulisan indah”. Tulisan Jawi pula atau biasa juga disebut Arab Melayu merupakan tulisan khazanah yang diwarisi oleh bangsa Melayu di Nusantara sejak sekian lama. Sejarah penggunaannya dalam sistem penulisan orang Melayu telah melampaui ratusan tahun, berawal dengan kedatangan Islam melalui pedagang-pedagang Arab ke Tanah Melayu. Oleh sebab itu, Jawi pada masa itu bukan hanya sebagai satu sistem tulisan tetapi juga turut dikenali dengan istilah “Orang Jawi” yaitu orang Melayu, “bangsa Jawi” yaitu bangsa Melayu, “tanah Jawi” yaitu negera-negera di tanah Melayu, “bahasa Jawi” yaitu bahasa Melayu dan tentu sekali “tulisan Jawi” yaitu tulisan Jawi.