Pengertian Seni Kaligrafi Islam

contoh gambar kaligrafi bagus

Kaligrafi Seni Utama Dalam Islam

Makna seni kaligrafi Islam atau disebut juga seni khat ialah seni keahlian menulis tulisan Arab dengan gaya khas atau unik sehingga menghasilkan tulisan indah. Pengertian lain seni ini ialah “seni menulis indah dengan pena” (Kamus besar bahasa Indonesia, 1988: 380). Dan disebut juga Fann al-khat dalam artian seni memperhalus tulisan atau memperbaiki coretan (Ilham Khoiri, 1999: 50).

Menurut pengertian istilah (terminologi) bahwa Istilah al-khatt الخط ada beberapa pengertian yang agak berbeda antara para ahli kaligrafi, hal ini tergantung kepada sudut pengamatan masing-masing. seni kaligrafi diartikan oleh Ibrahim ibn Muhammad al-Shaybani (Aiman Abdul Salam, 2002: 9), mengatakan bahawa:
الخط لسان اليد وبهجة الضمير وسفير العقول ووصي الفكر وسالحه وأنس االخوان عند
الفرقة ومحادثتهم على بعد المسافة و مستودع الشر وديوان األمور.

Read Related Articles:  Seni Kaligrafi Arab, Seni Menulis Kaligrafi Islam


Maksudnya: Khat adalah merupakan lidahnya tangan, kecantikan rasa, penggerak akal, penasihat fikiran, senjata pengetahuan, perekat persaudaraan ketika bertikai dan perantara ketika berjauhan, pencegah segala keburukan dan khazanah berbagai masalah kehidupan.

Kaligrafer Yaqut al-Musta’shimi (698 H/1298 M), telah meletakkan syarat makna seni kaligrafi, bahwa: “suatu tulisan akan disebut indah apabila karya tersebut memancarkan pengaruh keindahannya kepada hati, jiwa dan fikiran, seperti pengaruh dakwah yang dipantulkan dari lukisan kaligrafi indah.” Selain ungkapan popular itu, beliau juga menyatakan dengan ungkapan:
الخط هند سة روحانية ظهرت بآلة جسمانية

Maksudnya: Khat adalah seni arkitek rohani yang lahir melalui alat kebendaan (Naji Zaynudin (t.t): 225). Semua pandangan ini merupakan gabungan pengertian yang ingin menyatakan bahawa betapa seni kaligrafi menjadi suatu kreativitas seni dan kemahiran yang perlu menggunakan peralatan tulis untuk menghasilkan karya yang dapat melahirkan ketinggian khazanah budaya masyarakat. Dalam dunia Islam, Seni Kaligrafi Islam selalu dikatakan sebagai “seninya seni Islam” (the Islamic art). Suatu makna penilaian yang mendalam dari keseluruhan nilai seninya.

Read Related Articles:  Corak Khat Seni Kaligrafi Islam