Corak Khat Seni Kaligrafi Islam

jasa kaligrafi masjid

 

Corak aksara tulisan khat dan Jawi yang ditulis
dan dituturkan meluas melalui umat Islam hampir di seluruh kepulauan di Nusantara.
Seni ini terfokus kepada bentuk tulisan yang menggunakan berbagai gaya dan
coraknya dengan menghasilkan rangkaian huruf, kalimat dan ayat yang ditulis secara
sistematik, indah dan sempurna. Dikatakan bahawa terdapat reka bentuk berupa garisan
geometris. Memiliki ukuran-ukuran tertentu menurut kadar tebal, nipis, panjang, pendek,
berdiri, condong, bulat serta bentuk-bentuk anatomi hurufnya seimbang. Kesemua itu
merupakan sifat-sifat tersendiri yang dimiliki SKI (Seni Kaligrafi Islam) berbagai tempat dan kawasan di seluruh
pelosok Nusantara khasnya dan dunia umumnya.

Sementara itu, hasil karya SKI yang berkembang di beberapa kawasan dan negara
Islam telah menggambarkan kepada manusia keunikan dan kecantikan hurufnya. Keunikan
tersebut sehingga dapat melahirkan berbagai corak dan bentuknya yang tersendiri sesuai
dengan negara masing-masing. Justru, perkembangan tersebut menjadi idea asas bagi
penulis-penulis SKI hingga kini.
Riyād Sālih dan Muhammad Hāmid Sulaymān (seperti yang dipetik oleh Mohd.
Bakhir Hj. Abdullah [2006]) telah memberikan gambaran corak penulisan huruf Arab yang
menjadi asas tulisan SKI , yaitu memiliki bentuk huruf yang boleh disambung di antara satu
dengan yang lain. Huruf-huruf tersebut disebut huruf muwassalah, yaitu huruf-huruf Arab
yang boleh disambung dengan mana-mana huruf sebanyak 28 (duapuluh lapan) huruf, dan
kesemua huruf tersebut telah ditentukan oleh ‘Allamah Abu Aswad al-Du’ali (meninggal 57
H). Manakala huruf-huruf yang tidak boleh disambungkan dengan huruf-huruf lain dinamakan
huruf muqatta‘ah yang memberi maksud huruf-huruf yang hanya ditulis berasingan, yaitu
hanya satu saja, yakni huruf hamzah (ء) (Riyād Salih dan Muhammad Hāmid Sulaymān,
1985: 29). Hal ini bermakna huruf-huruf Arab tersebut tidak boleh direka dan ditambah oleh
orang-orang Arab modern (Mohd. Bakhir Hj. Abdullah, 2006: 121-122).


Menurut Riyād Salih (1985: 31) bahwa seni khat telah dibagi kepada dua susunan,
susunan pertama berdasarkan kepada huruf-huruf di bawah:
أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-س-ع-ف-ص-ق-ر-ش-ت-ث-خ-د-ض-ظ-غ
Susunan huruf-huruf tersebut disebut semula, maka ulama-ulama telah mencantumkan huruf-huruf
tersebut supaya menjadi perkataan yang mudah dipelajari dan dihafaz dan ditulis oleh
penulis-penulis SKI khasnya dihafal dalam kalangan kanak-kanak Islam umumnya. Justru, para
ulama Arab telah mencantumkannya tanpa melihat kepada makna yang tersirat dibalik
cantuman tersebut (Mohd. Bakhir Hj. Abdullah, 2006: 121-122). Namun matlamat mereka
ialah memberi satu kemudahan dalam penulisan dan penghafalannya, seperti contoh huruf
sambung berikut:
أبجد،هوز،حطي،كلم،نسع،فصق،رشت،ثخد،ضظغ

Read Related Articles:  The Calligraphers Sang Penulis Kaligrafi

Sesungguhnya susunan huruf sambung tersebut di atas telah memudahkan lagi bagi
setiap umat Islam untuk mempelajari tulisan dan huruf al-Quran al-Karim hingga hari ini.
Selain daripada itu, susunan tersebut memudahkan anak-anak mempelajari penulisan
huruf-huruf Arab menjadi seni kaligrafi. SKI pun turut berkembang dengan memiliki ciri-ciri
perbedaan corak tersebut dengan kesenian-kesenian lainnya di dunia. Corak dan bentuknya
yang dimiliki oleh seni kaligrafi ini menjadikan wajah dan coraknya semakin unik dan cantik,
sekaligus dapat memberi dorongan kepada pakar dan penulis SKI supaya terus berusaha
untuk mereka cipta berbagai bentuk kaligrafi yang lebih sempurna.

Tentang karya SKI yang berkembang di berbagai daerah di Alam Melayu,
penggunaan jenis-jenis seni kaligrafi lebih meluas dan berkembang dalam Dunia Islam,
sehingga tidak banyak melahirkan corak dan bentuk baru tersendiri sesuai dengan daerah
masing-masing. Bahkan penulisan kebanyakannya meniru dan menyalin jenis-jenis kaligrafi
yang sedia ada seperti yang banyak dipakai oleh penulis-penulis SKI terdahulu sehingga
sekarang. Menurut Riyād Salih (1985: 31; juga Mohd. Bakhir Hj. Abdullah 2006: 122), SKI
telah tersebar ke seluruh pelosok dunia dengan berdasarkan huruf-huruf 28 (duapuluh
delapan) hijaiyah yang sedia ada. Susunan tersebut berubah ketika sampai ke Alam Melayu,
seperti berikut:
أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-د-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-و-ه-ي-ء

Manakala huruf tersebut telah diubahsuai dan dipelajari menjadi huruf-huruf tulisan
Jawi dengan menambahkan beberapa huruf tambahan, kepada huruf Arab yang telah diterima
penggunaannya bagi menyesuaikan dengan gaya bahasa orang Melayu (Abd Rahman
Hamzah, 2008: 124), di antara 6 (enam) huruf tambahan tersebut adalah nya (ث ,(ca (ج ,(ga
(ك ,(nga (غ ,(pa (ف ,(dan va (و) (Nurul Makin, 1995: 98 dan Muhammad Bukhari Lubis et al.,
2014: 16). Huruf-huruf Jawi tambahan dari huruf hijaiyah ini mempunyai ciri-ciri yang
berbeza dengan huruf-huruf hijaiyyah lainnya. Oleh itu, untuk memperkasakan tulisan Jawi
ini, ia hendaklah sentiasa mengiringi perkembangan kaligrafi islam tersebut di Alam Melayu agar tidak
kalah cantik dan menariknya ketika digunakan dalam pelbagai tulisan kaligrafi atau bentuk
seni lainnya.

Read Related Articles:  Rangkuman Sejarah Singkat Kaligrafi Hingga MTQ

Mohamed Anwar Omar Din (1989: 57), berpandangan bahawa penonjolan bentuk-bentuk
tulisan SKI, yang menjadi sifat-sifat seni ini selalu dijumpai diberbagai tempat
sekarang di Alam Melayu, ciri-ciri tersebut terdapat dalam dua corak:
Pertama, apa yang dinamakan sebagai ‘ayat selapis’ yaitu ditulis secara
mendatar tanpa bertindan lapis seperti lazimnya terdapat dalam tulisan biasa.
Kedua, apa yang dinamakan ‘ayat berlapis’ yaitu huruf-huruf yang bertindan
lapis sama ada secara mendatar atau menegak, selain daripada itu terdapat pula
seni khat yang disebatikan dengan arabesque terutamanya dengan motif dan
corak tumbuhan-tumbuhan.

Demikian sedikit banyak corak dan bentuk penting kaligrafi islam ini, yang
berkembang di Alam Melayu. Pertumbuhan inilah yang lama kelamaan menjadi satu aktivitas
tetap para penulis kaligrafi di beberapa tempat dan kawasan di Nusantara. Hal ini juga dapat
diharap untuk melahirkan penulis-penulis SKI yang hebat dapat setanding dengan
penulis-penulis lainnya di dunia. Selain itu, melalui paparan ini diharapkan dapat melihat
gambaran jenis kaligrafi islam yang dikenal pasti sangat umum penggunaannya di Alam
Melayu, walaupun masih banyak lagi jenis-jenis kaligrafi lainnya yang pernah dipakai dan
bahkan digunakan juga di Nusantara. Akan tetapi jenis-jenis kaligrafi inilah yang banyak
mendominasi kelengkapan hiasan seni tulisan kaligrafi di Alam Melayu. Semoga hal ini juga
dapat melahiran corak dan bentuk teori atau lukisan tulisan sempurna yang dapat digunakan
di berbagai tempat sebagai penghubung kepakaran seni yang dapat menarik hati insan-insan
seni, artis, orang Muslim maupun bukan Muslim.